Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021:

Przewodnicząca: Monika Niezgódka

Zastępca: Partycja Augustyniak-Seredyńska

Skarbnik: Marta Iwańska

Sekretarz: Agnieszka Mogielińska

członkowie:

Martyna Zalewska-Rybka
Katarzyna Maras
Kamila Żygadło
Marta Zabielska
Magdalena Tuta
Roksana KałafutSugerowana wpłata na Fundusz Rady Rodziców wynosi 30 zł od rodziny. Jest to wpłata dobrowolna i jej wysokość jest zależna od Państwa, istnieje możliwość wpłat na raty.  Wpłat można dokonywać u Skarbnika Rady, u przedstawicieli klasowych lub dokonać wpłaty na konto Rady Rodziców:
BS Żmigród RADA RODZCÓW PRZY SZKOLE PODST. IM.JANUSZA KORCZAKA W BARKOWIE nr rach.: 97 95980007 0000 2062 4000 0002

Serdecznie dziękuję osobom, które już dokonały wpłat na fundusz rady. Jednocześnie prosząc pozostałych o wparcie naszego Funduszu. Pandemia nie pozwoli nam prowadzić działań podczas, których mogliśmy zarobić pieniądze. Natomiast potrzeby i nasze działanie wspierające szkołę nie zmieniają się.
Liczę na Państwa zrozumienie i wparcie.

Pozdrawiam serdecznie
Monika Niezgódka 
 

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Janusza Korczaka w Barkowie  

.Podstawa prawna: 1)Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.). 2)Statut Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Barkowie.


Rozdział I
Postanowienia ogólne


Art. 1. W Szkole Podstawowej w Barkowie działa Rada Rodziców. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów szkoły podstawowej, i jest samorządnym i społecznym organem szkoły.

Art. 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o : 1. organ szkoły – należy rozumieć Dyrektora Szkoły, Radę Pedagogiczną, Samorząd Uczniowski, 2. statut szkoły – należy rozumieć Statut Szkoły w Barkowie

Art. 3. Rada Rodziców jest organem szkoły. Art. 4. Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa jeden rok, począwszy od września do dnia 30 września ostatniego roku kadencji z uwzględnieniem Art.5 Art. 5. Członkostwo w Radzie Rodziców trwa na czas nauki dziecka w szkole. Z chwilą zaprzestania uczęszczania dziecka do szkoły rodzic przestaje być członkiem Rady Rodziców. Art. 6. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo: 1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, 2. tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców Szkoły, 3. zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

Art. 7. Rada Rodziców posiada możliwość gromadzenia środków pieniężnych na odrębnym rachunku bankowym. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego Statutu.


Rozdział II Cele i zadania Rady Rodziców

Art.7. 1. Podstawowym celem Rady jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów Szkoły przez podejmowanie działań, jako organu Szkoły, wynikających z przepisów oświatowych, statutu oraz niniejszego regulaminu. 2. Rada realizuje swoje cele w szczególności przez:
1. pobudzanie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju Szkoły,
2. zapewnienie rodzicom wpływu na działalność Szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie Dyrektorowi i innym organom Szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny stanowiska w sprawach związanych z działalnością Szkoły,
3. formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa,
4. finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej Szkoły,
5. wspieranie działalności samorządu uczniowskiego,
6. współpracę z Dyrektorem i nauczycielami Szkoły w celu poprawy jakości jej pracy.


Rozdział III
Skład Rady Rodziców

Art. 8 .1 Radę Rodziców stanowią przedstawiciele rodziców z poszczególnych oddziałów, wybranych w wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Każdy oddział reprezentuje jeden przedstawiciel rodziców. 2. W przypadku rezygnacji wybranego przedstawiciela oddziału z prac w Radzie Rodziców przeprowadza się wybory uzupełniające. Art. 9. Najwyższą władzą Rady Rodziców jest plenarne zebranie przedstawicieli wybranych delegatów rodziców z poszczególnych oddziałów.


Rozdział IV
Kompetencje Rady Rodziców

Art. 10. Do kompetencji stanowiących Rady Rodziców należy: 1. Uchwalanie w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 1) Programu Wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie realizowane przez nauczycieli treści i działania o charakterze wychowawczym kierowane do uczniów; 2) Programu Profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym kierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli. 2. Uchwalanie regulaminu swojej działalności. Art.11. Kompetencje opiniodawcze Rady Rodziców: Rada Rodziców opiniuje : 1. projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły; 2. program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w Szkole; 3. podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń, 4. wzór jednolitego stroju, w przypadku jego wprowadzenia; 5. pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego . Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania. Opinie powinny być wyrażone na piśmie. 6. propozycje wskazujące formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, do wyboru przez uczniów; 7. wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania, 8. uchwały dotyczące prowadzenia eksperymentów pedagogicznych w szkole.

Art.12. Rada Rodziców może: 1. Wnioskować do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny pracy nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty. 2. Wnioskować do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian w szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników z tym, że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego. Wniosek o dokonanie zmian ma mieć formę pisemną i złożony w terminie do końca lutego. 3. Wnioskować o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju. 4. Wyrażać zgodę ( na wniosek innych organów szkoły) na wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju. 5. Uzgadniać wzór jednolitego stroju do noszenia przez uczniów na terenie szkoły. 6. Delegować dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora. 7. Wybierać przedstawiciela rodziców do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy. 8. Wnioskować o nadanie imienia szkole. 9. Wybierać przedstawicieli do Rady Szkoły, w przypadku jej tworzenia. 10. Rada Rodziców może się wypowiadać w każdej sprawie dotyczącej szkoły i występować do wszystkich organów zarządzających szkołą.Rozdział V
Wewnętrzna struktura Rady Rodziców

Art. 13. Pracami Rady Rodziców kieruje Prezydium Rady Rodziców. Prezydium składa się z 3 – 5 osób. Członków Prezydium wybiera się w wyborach na pierwszym walnym zebraniu przedstawicieli rodziców poszczególnych oddziałów zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy uprawnionych . W skład Prezydium powinien wchodzić Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz i Skarbnik.


Art. 14. Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły spośród swoich członków, członków Rady Rodziców, innych rodziców i osób współdziałających z rodzicami ( jako ekspertów ) dla wykonywania określonych zadań.

Art. 15. 1.Do podstawowych zadań Prezydium należy: 1)bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami, w tym gospodarką finansową Rady 2)realizacja Ramowego Planu Finansowego Rady, 3)wykonywanie uchwał Rady, 4)zatrudnianie osób (zlecanie usług) niezbędnych dla realizacji zadań Rady. 2.Przewodniczący kieruje pracami Rady i Prezydium oraz reprezentuje je na zewnątrz. Do jego obowiązków i kompetencji należy: 1)zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady oraz Prezydium, 2)ustalanie porządku obrad na zebraniach Rady i Prezydium, 3)zapraszanie gości na posiedzenia Rady, 4)w porozumieniu z innymi członkami Prezydium wydatkowanie funduszy Rady zgodnie z Planem Finansowym przyjętym przez Radę i niniejszym Regulaminem. 5)podpisywanie wszelkich dokumentów opracowanych przez Radę. 3.Wiceprzewodniczący w przypadku nieobecności Przewodniczącego przejmuje wszystkie jego obowiązki oraz wykonuje inne czynności zlecone przez Przewodniczącego. 4.Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację pracy Rady i Prezydium, prowadzi protokoły oraz redaguje teksty uchwał. 5.Skarbnik Rady odpowiada za: 1)bieżące informowanie Zarządu o stanie funduszy Rady, 2)w porozumieniu z Przewodniczącym wydatkowanie funduszy Rady Rodziców zgodnie z Planem Finansowym przyjętym przez Radę i niniejszym Regulaminem, 3)opracowanie projektu Ramowego Planu Finansowego Rady. 4)sporządzanie miesięcznego sprawozdania finansowego, oraz zobowiązany jest przedstawić dokumenty dotyczące gospodarki finansowej Przewodniczącemu, pozostałym członkom Prezydium 5)przedstawienie Radzie rocznego sprawozdania finansowego z działalności Rady Rodziców. 6.Dla czynności cywilno – prawnych (np. dysponowanie rachunkiem bankowym) Zarząd Rady reprezentuje łącznie dwóch upoważnionych członków Prezydium. 7.Prezydium reprezentuje Radę i ogół rodziców uczniów szkoły wobec Dyrektora i innych organów Szkoły oraz na zewnątrz.Rozdział VI
Organizacja pracy Rady Rodziców

Art. 16. Zebrania Rady Rodziców szkoły odbywają się przynajmniej raz na kwartał : wrzesień , luty, czerwiec.

Art. 17. Zebrania Rady Rodziców zwołuje Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Sekretarz Prezydium RR jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków Rady Rodziców. Zawiadomienia o zebraniach mają być dostarczane pocztą, drogą elektroniczną lub przez ucznia, którego rodzic jest uprawniony do udziału w zebraniu.

Art. 18 W zebraniach Prezydium Rady Rodziców może brać udział Dyrektor szkoły lub upoważniona przez Dyrektora osoba, zajmująca kierownicze stanowisko w szkole. Art. 19. Zebrania Rady Rodziców mogą być zwoływane w każdym czasie na wniosek : 1. dyrektora szkoły, 2. organu prowadzącego, 3. organu nadzorującego. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Rodziców powinien być przedstawiony na piśmie wraz z uzasadnieniem konieczności jego odbycia do Przewodniczącego Rady Rodziców i Dyrektora Szkoły.

Art. 20 . Zebrania Rady Rodziców i zebrania Prezydium Rady Rodziców są protokołowane. Każdy rodzic ma prawo wglądu do protokółów.

Art. 21. Przewodniczący Rady Rodziców na ostatnim walnym zebraniu Rady Rodziców w każdym roku szkolnym przestawia sprawozdanie z działalności Rady Rodziców. Przedstawiciele rodziców reprezentujący poszczególne oddziały są zobowiązani do przedstawienia informacji i sprawozdań z zebrań ogółowi rodzicom w danej klasie .

Art. 22. Rada Rodziców na stronie internetowej szkoły prowadzi publikację istotnych dla niej informacji i ogłasza komunikaty. Po uprzednim uzgodnieniu treści z dyrektorem Szkoły.

Art. 23. Rada Rodziców współpracuje z pozostałymi organami Szkoły zgodnie z Zasadami Współpracy Organów Szkoły, opisanymi w Statucie Szkoły.

Art. 24. Rada Rodziców planuje swoją działalność na cały rok szkolny. Kopie planów działań Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców przekazuje Dyrektorowi Szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi Szkoły.

Art. 25 . Rada Rodziców współpracuje z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci zgodnie z zasadami opisanymi w Statucie Szkoły.

Art. 26. Rada Rodziców może włączyć się do rozwiązywania konkretnych zadań innych organów Szkoły , proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

Art. 27. Rada Rodziców może zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.Rozdział VII
Tryb podejmowania uchwał

Art. 28. Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwały. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.

Art. 29. Walne zgromadzenia Rady Rodziców upoważnia Prezydium Rady Rodziców do podejmowania decyzji w imieniu Rady Rodziców.

Art. 30. Uchwały Rady Rodziców nie mogą naruszać kompetencji innych organów Szkoły. Uchwały Rady Rodziców niezgodne ze statutem Szkoły z mocy prawa są nieważne.

Art. 31. W sprawach spornych rozstrzygnięcia dokonuje się zgodnie z zasadami opisanymi w Statucie Szkoły.