KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.U.UE. nr 119.1) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej RODO) informuję, że:


1. Administratorem danych osobowych uczniów, ich opiekunów prawnych, nauczycieli i pracowników szkoły, firm i instytucji współpracujących jest: Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Barkowie z siedzibą Barkowo 75, 55-140 Żmigród, telefon: 71 385 64 24 e-mail: spbarkowo75@supeszkolna.pl


2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Do inspektora ochrony danych należy kierować sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Administratora, w tym realizacji Państwa praw. Kontakt za pośrednictwem poczty e-mail: inspektor.enigma@gmail.com lub listownie na adres Administratora;


3. Dane osobowe uczniów ich opiekunów prawnych, pracowników i inne są przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych szkoły i nie będą udostępniane innym odbiorcom z wyjątkiem sytuacji prawnie przewidzianych;


4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt. A RODO, to znaczy, że osoba której dane dotyczą, lub jej opiekun prawny wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych i art. 6 ust.1 pkt C RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;


5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych niemożliwa jest realizacja zadań statutowych;


6. Posiadają Państwo prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, - ich sprostowania, - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, - wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, - przenoszenia danych, - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2;


7. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;


8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług, a następnie zgodnie z przepisami archiwalnym;


9. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


10. Administrator nie planuje przetwarzania danych w innym celu niż były one zbierane.