regulamin_rekrutacji_szkoly_wysokich_lotow.pdf

Ogólne informacje o projekcie

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz wyrównywanie szans edukacyjnych  uczniów uczęszczających do szkół podstawowych z Gminy Żmigród poprzez objęcie ich wsparciem w ramach zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz wyposażenie szkolnych pracowni, a także objęcie wsparciem nauczycieli

Cele szczegółowe:

1. Rozszerzenie oferty oraz realizacja zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych i pokazowych dla szkół objętych wsparciem.

2. Doposażenie szkół w niezbędny sprzęt TIK oraz doposażenie pracowni przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i językowych w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

3. Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności nauczycieli.

4. Realizacja wsparcia uczniów ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi i zagrożonych przedwczesnym kończeniem nauki w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Uczniowie ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w zachowaniu zostaną objęci wsparciem specjalistów, tj. psychologa, pedagoga, logopedy lub opiekuna szkolnego.

Program będzie realizowany  od stycznia 2019 do czerwca 2020 r.

W ramach projektu szkoła otrzyma następujący sprzęt:

  • 10 laptopów
  • 12 tabletów
  • Pracownia języka 
  • Urządzenie wielofunkcyjne 2
  • Doposażenie pracowni nauk przyrodniczych