Tutaj powinien być opis

Stypendium Burmistrza

Szanowni Państwo,
Poniżej przesyłam informację ze strony Gminy Żmigród dotyczącą stypendiów Burmistrza za mijający rok szkolny. proszę o zapoznanie się z poniższą informacją i podjęcie decyzji.

STYPENDIA ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W NAUCE
Informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce będą przyjmowane w terminie do dnia 19 czerwca 2020 r. Decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie. Wnioski można wysyłać pocztą tradycyjną lub wrzucić do skrzynki podawczej w urzędzie.

Ponadto z uwagi na epidemię Covid-19 w tym roku wyjątkowo wypłata środków nastąpi na konto rodziców/prawnych opiekunów ucznia lub konto ucznia pełnoletniego (jeśli posiada).

W związku z powyższym prosimy o ręczne dopisanie na wniosku:

„Proszę o przelanie stypendium na konto (imię i nazwisko posiadacza konta) numer:

..........................................……………………………………………………………………………

...........................................................
Data i podpis.


Przed złożeniem wniosku prosimy o dokładne zapoznanie się z kryteriami jakie obowiązują podczas przyznawania stypendium.

O stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce ubiegać się mogą uczniowie klas IV-VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych, zamieszkali na terenie Gminy Żmigród oraz uczniowie zamieszkali na terenie innych gmin a uczący się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żmigród, posiadający udokumentowane osiągnięcia naukowe o randze co najmniej powiatowej za dany rok szkolny.

Stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce może zostać przyznane uczniom, którzy spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

1. uzyskali w wyniku klasyfikacji rocznej, a w przypadku absolwentów końcową średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej:

1) 5,40 - w przypadku uczniów szkół podstawowych,

2) 5,00 - w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych.

2. są laureatami olimpiad/konkursów przedmiotowych, z dowolnego przedmiotu wynikającego z podstawy programowej danego etapu nauczania na szczeblu:

1) powiatowym - I miejsce

2) wojewódzkim - I-III miejsca,

3) ogólnopolskim od I-X miejsca,

4) międzynarodowym.

Stypendium przyznaje się za okres od września do czerwca roku szkolnego, w którym zostały spełnione przesłanki do jego uzyskania. Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć dyrektor szkoły, rodzic/opiekun prawny lub pełnoletni uczeń.

Wniosek do pobrania na stronie Żmigrodu w aktualnościach, z dnia 3 czerwca lub poniżej

>>>pobierz wniosek<<<

Dyrektor Szkoły

Lilla Maciocha