Tutaj powinien być opis

UWAGA! WAŻNE!

Szanowni Państwo !

Jak zapewne wszyscy Państwo już wiedzą, zawieszenie zajęć w szkołach zostało wydłużone do 10 kwietnia.
W piątek w nocy zostało podpisane rozporządzenie MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Rozporządzenie zawiera ogólne wytyczne w sprawie organizacji edukacji na odległość oraz ewentualnej klasyfikacji i promocji uczniów i organizacji egzaminów poprawkowych. Wskazuje to, że w razie dalszego przedłużenia zamknięcia szkół możliwa będzie klasyfikacja końcoworoczna uczniów na mocy tego rozporządzenia.
Treść rozporządzenia została zamieszczona na szkolnej stronie internetowej lub na stronie MEN

Podstawowe założenia rozporządzenia:

1.Nauczanie na odległość, zgodne z rozporządzeniem, rozpoczyna się 25 marca.

2.Nauczanie od 25 marca jest realizacją podstawy programowej, a nie powtórzeniami jak do tej pory.

3.Udział uczniów w nauczaniu jest obowiązkowy. Wykonywanie przekazywanych zadań jest poświadczeniem udziału ucznia w zajęciach. Brak wykonania zadania oznacza nieobecność wliczaną do frekwencji z przedmiotu i uwzględnianą w klasyfikacji końcoworocznej (przekroczenie 50% nieobecności).

4.Nauczyciele monitorują postępy ucznia oraz oceniają. Tym samym zadania muszą wracać wykonane do nauczyciela. Nie zostały określone w rozporządzeniu dokładne zasady oceniania. Jednak, jak wskazują pierwsze komentarze ekspertów trudno będzie zastosować w tej formie nauki wewnątrzszkolne zasady oceniania funkcjonujące w szkołach. Podstawową obawę budzi samodzielność pracy ucznia w zakresie sprawdzania wiedzy (sprawdziany, kartkówki). Dyrektorzy szkół mają nadzieję, że do końca tygodnia eksperci wesprą ich w opracowaniu WZO dostosowanego do tej formy nauki.

5.MEN udostępnia i zaleca do nauki zdalnej platformę edukacyjną epodreczniki.pl Nauczyciele już testują działanie platformy, zakładają konta własne i grupy klasowe. Bardzo zachęcamy do zapoznania się z platformą i zawartymi tam materiałami edukacyjnymi.

6.W wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej platforma może być wykorzystywana, ale może też być wypracowana między nauczycielami i rodzicami inna forma nauczania np. za pośrednictwem e-dziennika. Kompetencje uczniów w tym wieku, a czasem i rodziców nie pozwalają na korzystanie z tego narzędzia.

7.Uczniowie i rodzice mogą konsultować się bezpośrednio z nauczycielem w sprawach nauki szkolnej (zadań, treści itp.).

8.Utrzymany zostanie tryb realizacji nauczania na odległość zgodny z planem lekcji szkolnych - przesyłanie materiałów. Nie będzie to jednak czas rzeczywisty zajęć ze względu na higienę pracy ucznia przed komputerem (np. 6 lekcji i tyle godzin przed komputerem) oraz dostęp do sprzętu w rodzinie, gdzie jest więcej uczniów Zadaniem uczniów starszych, a w przypadku młodszych zadaniem rodziców, będzie odpowiednie układanie i koordynowanie czasu zajęć i wypoczynku w danym dniu z dostosowaniem do możliwości psychofizycznych dziecka.

9.Do informowania o ocenach ucznia oraz "obecnościach" planujemy przywrócić e-dziennik. Na ile będzie to zgodne z rozporządzeniem? - musimy poznać stanowisko MEN lub KO.

Uczniów i rodziców prosimy o poważne potraktowanie tej formy nauczania. Jest to zadanie dla wszystkich nowe i wszyscy się go uczymy. Jednak, gdyby ze względu na sytuację w kraju i na świecie nie udało się powrócić do szkół w tym roku szkolnym, to jest to też poważne wyzwanie w zakresie klasyfikowania i promowania uczniów.
Życzymy przede wszystkim zdrowia i prosimy nie zapominać o bezpiecznych zachowaniach w tym szczególnie pozostanie w domach.

Z poważaniem
Lilla Maciocha